Storingscodes Merkur

Storingscodes Merkur Cabinet 94

FOUTMELDINGEN & ALARMMELDING

De automaat zal de volgende 3 foutmeldingen direct of indirekt (bij inschakelen, bedienen van de bijvulsleutel, start en ontgrendelen van een der deuren) op het BANK-display weergeven indien deze zijn opgetreden tijdens normaal spel:

A. FOUL F IN: ramfout

B. FOUL F AE uitbetaaleenheid fout al dan niet vooraf gegaan door:
FOUL CE f1 1,- uitbetaalfout
FOUL CE 2 fl 2.50 uitbetaalfout
FOUL CE 5 fl 5.- uitbetaalfout

C. FOUL F LA rolstopfout

Nogmaals: wil men nu toch in de servicemodus komen dan moet eerst de uitbetaal knop gedrukt worden.

A. F IN, ramfout.

Deze kan b.v. optreden als gevolg van:
-Programmawisseling (nieuwe eproms)
-Fatale statische ontlading (ramstoring)
-Andere (rambatterij bijna leeg, etc.) De foutmelding blijft permanent zichtbaar waarbij het program- ma niets meer doet (geen service- of speelmodus meer mogelijk).

Het opheffen van deze fout, d.w.z. het programma moet opnieuw geinitialiseerd worden, gebeurt als volgt:

Gelddeur openen, herstel/nemen-knop ingedrukt houden en 3 maal de onderste sleutelschakelaar (E.B.H.) onder de mech. meters bedienen. Men zal 3 x een toon horen waarna het programma. opnieuw zal opstarten. Gevolgen van deze initialisatie:

! ALLE ELECTRONISCHE GEGEVENS, BEHALVE F 60 T/M F69 ZIJN GERESET EN ALLE INSTELLINGEN ZIJN WEER VOLGENS FABRIEKSINSTELLING !

Het initialiseren zoals hierboven beschreven kan alleen maar gebeuren als de foutmelding F IN zichtbaar is. Het is ook mogelijk m.b.v. een resetstekker (verkrijgbaar bij Stella Nederland) het programma ten alle tijden te initialise- ren c.q. resetten.

EEN RESET UITVOEREN ZONDER DAT HET PROGRAMMA DAAROM VRAAGT KAN ALLEEN M.B.V. EEN RESETSTEKKER !!!

B. F AE, uitbetaaleenheid fout en CE 1 CE 2 CE 5 ofwel muntverificatiefouten.

Onstaat er tijdens een uitbetaling een verificatiefout zoals: -Wel munten in de buizen echter geen uitbetaling, -Geen munten in de buizen en toch uitbetalen (poging tot..) dan zal het programma proberen deze verificatiefout op te heffen door de uitbetaalspoel van de betreffende muntsoort versneld aan te sturen (7 x snel tikken van de spoel is hoor- baar). Lukt dit dan verdwijnt de ‘CE 1, 2 of 5 melding en functio- neert de munt unit weer optimaal. Lukt dit NIET dan zal het programma deze procedure tijdens volgende uitbetalingen nog 3 maal herhalen. M.a.w. er wordt nog 3 maal getracht de betreffende muntsoort uit te betalen. Men kan ook de complete munt unit testen d.m.v. test functie F 35 (zie bijlagen) of d.m.v. de snelle munttest (zie ook 10. SNELLE MUNTUNITTEST).

Na deze 3 herhalingen om de fout op te heffen wordt de fout- melding FOUL F AE tijdens het inschakelen van de kast, het starten van een spel of het bedienen van de bijvulsleutel steeds weer opnieuw zichtbaar gemaakt.

De foutmelding ‘FOUL F AE verschijnt ook indien een permanen- te fout in de munt unit is ontdekt, zoals:
-een munt is blijven hangen in de geld-naar-kas uitgang waardoor de optosensor nderbroken blijft of deze sensor is defect of vuil
-complete circuits defect
-Andere oorzaken

Het opheffen van deze foutmelding kan alleen geschieden als de complete munthandling (acceptatie alsook uitbetaling) weer normaal functioneert..

Wat te doen bij de foutmelding ‘FOUL F AE op het bankdisplay:

Eerst de INGANGENTEST F 31 uitvoeren en m.b.v. de foutenma- trix-tabel nagaan welke optosensors de storing veroorzaken. Indien er in alle (3) muntbuizen munten aanwezig zijn mogen er op het linkse digit van het windisplay geen waarden staan (dus geen 200, 300 of 400). Is èèn (of meerdere) van de verifi- catieoptosensors of de ‘geld-naar-kas-sensor defect of vuil dan verschijnt er een waarde in het bankdisplay (2000, 3000. 4000 of 6000).

Men moet de munt unit nu nader onderzoeken door b.v.: -het uitbetaalblok eruit te nemen (spanningsloos) en controleren op verstopping van de muntuitgang. -de muntbuizen ledigen en verwijderen en vervolgens de bodemopto-sensoren controleren -de geld-naar-kas-‘optosensor er uit nemen en controleren Geeft het bankdisplay alle waarden weer dan is de EMP-print achter muntproef defect.

C. F LA, rollenstopfout (rollen kunnen ook kaartgevers zijn)
Deze melding verschijnt bij een stopfout van een van de rollen en/of kaartgevers Deze kan optreden als gevolg van:
-Mechanisch niet vrij kunnen functioneren
-Defecte optosensor -Andere defecte rollendrivercircuits

Welke rol fout gestopt is kan men controleren d.m.v. testfunc- ties F 41. F 42, t/m P 46. Ook hier verdwijnt de foutmelding als alle rollen weer normaal functioneren. Het programma zal proberen de “foutieve” rol gedurende de 3 volgende rollenstarts (voor zover de rol nog draait) te corri- geren, Is na de derde keer het probleem niet verholpen dan zal het programma de rollen blijven starten en stoppen en de foutmelding F LA blijven weergeven.

,

Laat een reactie achter